SZMSZ

A Bolyai Club Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Lete (vitalap | szerkesztései) 2012. június 27., 16:35-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „== A Bolyai Club Szervezeti és Működési Szabályzata == === Általános rendelkezések === 1. A Bolyai Club a TTK részkollégium klubja. Felügyeletét a TTK Ko…”)

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A Bolyai Club Szervezeti és Működési Szabályzata

Általános rendelkezések

1. A Bolyai Club a TTK részkollégium klubja. Felügyeletét a TTK Kollégiumi Bizottság és a TTK csoportvezető kollégiumi tanára látja el. Vitás ügyekben a Kollégiumi Önkormányzati Testület (KÖT) dönt.

2. A klub címe: 1118 Budapest Dayka G. u. 4. A klub helyiségei a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium "B" épületének alagsorában találhatóak. Ezek a következők: I.-es helyiség (TV-szoba), II.-es és III.-as helyiség, a klub stúdiója, a klub tanulószobája (a volt Bolyai Stúdió szerkesztői szobája), a Nikkel Sügér nevű büfé, a raktárhelyiség és a mosdó, ill. WC. A klub látja el a felügyeletét az ún. "süketszobának" is.

3. A klub a programokat minden kollégista (ezen belül főleg a TTK-sok) számára rendezi, részükre megadott napokon büfét is üzemeltet. A rendezvények (indokolt kivételtől eltekintve) ingyenesek.

4. A klubot tagjai tartják fenn és üzemeltetik, valamint ők döntenek a klubbal kapcsolatos ügyekben. A klubtagsággal kapcsolatos tudnivalókat a II. fejezet tartalmazza.

5. A klub szervezeti egységei:

A klubtanács

- tagjai: a klubvezető, a felelős kollégiumi tanár valamint a reszortosok (pénztáros, kultúros, dekoros, gondnok, raktáros, stúdiós) Ezen funkciók leírása a III. fejezetben található.

- a klubtanács szükség esetén dönthet egyes pénzügyi kérdésekben. Ezeket a döntéseket a klubtagsággal a lehető leghamarabb ismerteti.

- döntési joga van a klub II. és III-as helyiségének esetleges kiadásával kapcsolatban

A klubmegbeszélés

- a megbeszélés dönt a klubbal kapcsolatos bármely kérdésben (adott esetben kivéve az 5.1 pontban ismertetetteket)

- a megbeszélésen bármely klubtag egyenlő szavazati joggal vehet részt, a próbaidősöket véleményalkotási jog illeti meg.

- a megbeszélések nyilvánosak, ezeken bárki részt vehet hozzászólási joggal

- a szavazások alkalmával a személyi kérdésekben 2/3-os minősített, a nem személyi kérdésekben 50%-os egyszerű többség a döntő,

- szavazategyenlőség esetén a klubvezető szavazat dönt.

A klubtagsággal kapcsolatos tudnivalók

A klubtag kötelmei:

- aláveti magát a klub működési szabályzatának

- megjelenik a megbeszéléseken, esetleges akadályoztatása esetén kimenti magát

- vigyáz a helyiségek tisztaságára, rendjére, a klub eszközeinek, berendezésének állapotára, óvja a klub értékeit

- megfelelő arányban részt vesz a klubbal kapcsolatos munkákban (büfé, takarítás, felújítás, stb.)

A klubtag jogai:

- javasolhatja a klubvezető ill. bármelyik reszortos leváltását, és javaslatot tehet ezen funkciók betöltésére is

- javasolhatja új klubtag felvételét ill. klubtag kizárását

- választó és választható a klub vezető funkcióival kapcsolatban

- részt vehet a klub belső (zártkörű) rendezvényein ill. kirándulásain, és ezekre vendéget hozhat magával

- esetlegesen a pénztáros által megállapított kedvezményes áron vásárolhat a klub büféjében

- kulcsa van a klub helyiségeihez, és azokat, ill. az ott lévő technikai eszközöket a szabályoknak megfelelően használhatja

Új klubtag felvétele:

- a klubnak bárki tagja lehet az alábbi módon: a klubtagságra való jelentkezéskor két patrónust (ajánlót, "avatószülőt") kap, majd innentől számított három hónapos próbaidő után a klub tagsága 2/3-os szavazással dönt a felvételről. Ha ez pozitív, akkor sor kerüla felavatására, ezt teljesítve teljes jogú taggá válik.

Klubtag kizárása:

- a klubból bárki kizárható,aki alapvetően megsérti a klub szabályzatát. A kizárásról a tagok 2/3-osszavazással döntenek.

A klubban betöltendő tisztségekkel kapcsolatos feladatok

A klubvezető feladatai:

- felelős a klub minden tevékenységéért és munkájáért

- felelős a klubleltárban leírt tárgyak, eszközök meglétéért

- amennyiben szükséges, képviseli a klubot felsőbb fórumokon is (KÖT-ülés, DB-ülés, stb.)

- összehangolja és felügyeli a klub reszortosainak munkáját

- összehívja és vezeti a klub megbeszéléseit

A reszortosok feladatai:

A pénztáros

- felelősséggel kezeli a klub vagyonát, felügyeli a pénzügyeket, ezekről a tagságnak beszámol

- napra pontos elszámolást vezet a büfé tevékenységéről

- a felelős kollégiumi tanárral mindig ismerteti a klub vagyoni helyzetét, bevételét és kiadásait

A kultúros

- megszervezi a klubban tartandó (kulturális) programokat

- figyelemmel kíséri a különböző pályázatokat, amelyekből a programokra pénz szerezhető, és gondoskodik a pályázatok idejében való

- leadásáról

- előkészíti a klub belső programjait (avatás, Mikulás-buli, stb.)

A dekoros

- gondoskodik a programok idejében való kiplakátolásáról

- számontartja és (ha szükséges) megvásárolja az ehhez szükséges készletet (kartonok, filctollak, stb.)

A klubgondnok

- felügyeli a klubhelyiségekben a tisztaságot és a rendet

- megszervezi a klubhelyiségek havi egyszeri nagytakarítását

- gondoskodik az esetleges szerelési munkálatokról (víz, villany, üveges, stb.), tartja a kapcsolatot a TMK-val

- gondoskodik a büfé technikai eszközeinek (mikro, hűtő, stb.) megjavíttatásáról

A raktáros

- gondoskodik a raktárhelyiség rendbentartásáról

- felügyeli a raktárkészletet és gondoskodik annak feltöltéséről

- gondoskodik a büfé működéséhez szükséges eszközök (műa.tányér, pohár, stb.) meglétéről és esetleges beszerzésükről

A stúdiós

- ügyel a klub stúdiójának rendbentartására, a stúdióban és a tanulószobában lévő technikai eszközök meglétére, rendbentartására és kezelésére

- tartja a kapcsolatot a kollégium technikusával a technikai eszközökkel (magnó, erősítő, stb.) kapcsolatos ügyekben (javítás, csere, beszerzés, stb.)

A klub büféjével kapcsolatos tudnivalók

1. A Bolyai Club büféje a Nikkel Sügér. Ezt a klubtagok felváltva, egymást beosztva üzemeltetik, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Nyitvatartását a félévi első megbeszélésen egy félévre előre meghatározzák, s ez alkalmazkodik a Kollégium Házirendjéhez. A büfé árait a felelős kollégiumi tanár irányításával és egyetértésével a pénztáros határozza meg, a tagok tudtával és egyetértésével. A hasznot a klub eszközeire, ill. közösségi céljaira kell költeni, a kollégiumi tanár felügyeletével és vétójogával. A büfé a vizsgaidőszakban zárva van.

2. A büfések ("nyitók") kötelmei:

a beosztásnak megfelelően időben érkeznek pontosan nyitnak és zárnak zárás után kitakarítják a büfé helyiségeit, rendet hagynak maguk után betartják a klub adott nyitásra vonatkozó előírásait, megfelelően végzik el munkájukat

A klub és a kollégium viszonya

1. A klub rendezvényeivel és büféjével alkalmazkodik a kollégium házirendjéhez, a klubhelyiségek esetleges kiadása esetén pedig felszólítja a vendégeket annak betartására, valamint tudatja velük felelősségüket, hogy ha ezt mégis megszegik, a következményeket a klub rájuk hárítja. A TTK részkollégium csoportvezető tanára havi legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti, hogy a rendezvények a házirendben megszabott időpontnál tovább tartsanak. Ezek lehetőleg iskolai szünnap előtti napok legyenek.

2. A klubhelyiségek kiadásának feltételei

- a klub helyiségei közül a II-es és a III-as adható ki nem klubtagnak.

- a klubot csak kollégista igényelheti, és a klubvezetőnél kell kérnie

- a klub csak heti egy előre rögzített este adható ki, amikor a klub büféje nem üzemel

- a klub kiadása esetén a klub a klubtanács által előre meghatározott összegű letétet kér az igénylőtől. Ha a kivett helyiségeket legkésőbb a rendezvényt követő este nyolcig nem állítják vissza eredeti állapotukba (vagy megsértik a Házirendet), ezt a letétet nem kapják vissza, egyébként a teljes összeg visszafizetésre kerül

- ha a vendégrendezvény alatt sor kerül a kollégium házirendjének megsértésre, a felelősség a klub igénylőjét terheli a klub adott helyiségeinek kulcsainak átvételét az igénylő egy formanyomtatvány aláírásával igazolja, ezzel egyben elismeri a klubhelyiségek átvételi állapotát, a letéti díj befizetését és a rendezvényre vonatkozó felelősségét.

3. A klub belső rendezvényei

- a klub belső (zártkörű) rendezvényeiért, azokon a Házirend betartásáért a klubvezető és a kollégiumi tanár felel

- a zártkörű rendezvények havi egy alkalommal a Házirendben megszabott időpontnál tovább is tarthatnak (csak olyan napokon, amikor másnap iskolai szünnap van, és akkor is csak max. éjjel 2 óráig), amennyiben erre a TTK csoportvezető kollégiumi tanára engedélyt ad. Az engedélyt a klubvezetőnek kell kérnie.

- a klub tolerálja a felette lakókat, lehetőség szerint értesíti őket előre ezen rendezvényekről. A Házirendben megszabott időpont után a lakók tiltakozása esetén a rendezvényt (ill. azon a hangos tevékenységet) beszünteti.

Záró és átmeneti rendelkezések

1. Ezen szabályzat az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium mindenkori SzMSz-éhez és Házirendjéhez alkalmazkodik.

2. A klub kifejezi akaratát, hogy a klub és a kollégium közösségi életének támogatására egy alapítványt hoz létre. Ennek szabályzata összhangot tart ezen szabályzattal, és megalakulásától a klub gazdasági ügyeit a kollégiumi tanáron túl a kuratórium is felügyeli, ill. elszámoltat támogatásának felhasználásáról.

3. Az itt fel nem sorolt esetekben az egyetem, ill. a kollégium megfelelő szabályzatai érvényesek.

4. Jelen szabályzatot a TTK Kollégiumi Bizottság elfogadta, 1991 októberétől a TTK KB által javasolt kiegészítések után a Szabályzat életbe lépett.

Budapest, 1991. október 12. Az utolsó módosítás dátuma: 2010.06.28. 09:03:03